Naar de homepage  
trans
Nederlands English Deutsch Française Español Italiano
 
Advies Bureau Schade b.v.
Ratio 37
6921 RW Duiven

Postbus 1024
6920 BA Duiven

T: +31 26 319 0360
(24 uur bereikbaar !)

F: +31 26 319 0363
E: info@adviesbureauschade.nl
Voertuigvolgsysteem (T&T)
 
Wat is een voertuigvolgsysteem:
(Tracking en Tracing) Een voertuig volgsysteem is een apparaat welke het o.a. mogelijk maakt om objecten, zoals bijvoorbeeld personenauto’s, vrachtauto’s, diverse soorten werkmaterieel etc. dmv Global Positioning System (GPS), in combinatie met GSM, te lokaliseren en te volgen. Met name ten behoeve van opsporing, na een diefstal, worden deze systemen veelvuldig toegepast.

Tevens zijn dit soort systemen toepasbaar voor o.a. de navolgende doeleinden:
 • Beveiliging
 • Fleetmanagement
 • Ritregistratie (Black Box)
 • Telematrie toepassingen (maatwerk voor bedrijven)
 • Beheersfunctie
 • Aansturing van randapparatuur. ( bijv. PDA, Navigatiesysteem, mobiele koelinstallaties etc.)

Advies Bureau Schade B.V. en wat kunt u van ons verwachten;
Advies Bureau Schade B.V. houdt zich naast schade- en fraudeonderzoek en rechercheactiviteiten, tevens bezig met wereldwijd onderzoek naar vermiste objecten en ladingen. In het kader van deze activiteiten werd in de loop der jaren een internationaal relatienetwerk opgebouwd en nog dagelijks wordt dit netwerk uitgebreid. Dit netwerk maakt het ons mogelijk om in het kader van Tracking & Tracing (nader te noemen T&T), in met name de “groene kaart” landen, adequate maatregelen te nemen of te laten nemen, na een geverifieerde alarm- en/of diefstalmelding.

Wij hebben in samenspraak met diverse produktleveranciers en alarmcentrales een totaal concept ontwikkeld.

Binnen het complete Tracking & Tracing concept krijgt u o.a. te maken met
Advies Bureau Schade BV (ABS) en ABS T&T B.V.

De administratieve afwikkeling is in handen van ABS T&T B.V.,
de operationele activiteiten zijn ondergebracht bij Advies Bureau Schade B.V (ABS).

ABS zal de belangen van de cliënt behartigen en zorg dragen voor professionele begeleiding en controle bij het veiligstellen en de repatriëring (het terugbezorgen) van het gestolen object.
Indien de alarmmelding, om welke reden dan ook, in 1e instantie niet geverifieerd kan worden, bestaat de kans dat de politie geen actie onderneemt. ABS zal inspanningen leveren om te trachten de melding te verifiëren om nodeloze politie-inzet te voorkomen. Indien na verificatie van ABS alsnog blijkt dat het een daadwerkelijke diefstal betreft, zal ABS in samenspraak met de betrokken alarmcentrale, adequate actie ondernemen.

Het veiligstellen van een gestolen object en aanhouding van mogelijke verdachten is primair een taak van de overheid. ABS zal in dit traject, uitsluitend en in goed overleg met de betrokken overheidsinstanties, de nodige maatregelen nemen om de belangen van de contractant optimaal te behartigen. Samengevat zullen de activiteiten van ABS o.a. bestaan uit:
 • Beoordelen- verifiëren van de melding
 • Lokaliseren van het object;
 • Observeren en beoordelen van de situatie;
 • Fixeren van het object zodat deze door de betrokken overheidsinstantie kan worden veiliggesteld. Waarnodig zal ABS, in overleg met de betrokken autoriteiten, het object laten veiligstellen.
 • Begeleiden en het verzorgen van de repatriëring van het object.

Het traceren van een gestolen object impliceert niet dat dit object ook weer direct ter beschikking staat van de rechtmatige eigenaar, e.e.a. is sterk afhankelijk van de lokale wetgeving en met name van de snelheid waarmede een juiste procedure wordt opgestart en begeleid. Gelet op jarenlange ervaring inzake deze procedures, weet ABS welke weg er gevolgd dient te worden (binnen–en buitenland) en welke documenten overlegd dienen te worden. Om vertraging in het opsporingstraject te voorkomen behelst het contract dat u aangaat met ABS T&T B.V. tevens een machtiging, om na een melding uw belangen optimaal te kunnen behartigen.

Het afsluiten van een contract met ABS T&T B.V. verzekert u van het gegeven dat er waar ook ter wereld een professionele inspanning zal worden geleverd om uw belangen te behartigen en veilig te stellen.
eXTReMe Tracker